Skip to main content

Prędkość światłowodu do 4 Gb/s łącznie na wszystkich urządzeniach!

To oferta skierowana dla gamingowców, którzy potrzebują zawrotnie szybkiego łącza oraz większych rodzin, korzystających jednocześnie z internetu. Dostępna do odwołania dla aktualnych i nowych klientów.

Miejscowości objęte promocją : Proszówki (północ), Baczków, Bochnia ul. Krzyżanowicka, Krzyżanowice, Gawłów, Słomka

Regulamin Promocji „MAX Promocja”

§ 1 Opis Promocji

 1. Promocja „MAX Promocja” jest organizowana i sponsorowana przez MyFiber Sp.z.oo
 2. Promocja obowiązuje od 24.05.2023 do odwołania.
 3. Gwarantujemy prędkość do modemu do 4 Gb/s. Prędkość tę można uzyskać korzystając z co najmniej kilku urządzeń jednocześnie. Na jednym urządzeniu końcowym, podłączonym do modemu przewodem Ethernet, Klient uzyska maksymalną prędkość do 1 Gb/s. Suma prędkości z wszystkich urządzeń końcowych podłączonych do modemu przewodowo i po Wi-Fi wyniesie do 4 Gb/s.
 4. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych Klientów.
 5. Promocja ograniczona terytorialnie.

§ 2 Zasady Korzystania z Promocji

 1. W celu skorzystania z Promocji Abonent/Klient musi:
  • Podłączyć się do sieci światłowodowej i podpisać umowę z firmą MyFiber Sp.z.oo (dot. nowych Klientów)
  • Zgłosić chęć skorzystania z promocji
 2. Korzystać z łącza na terenie objętym promocją: Proszówki (północ), Baczków, Bochnia ul. Krzyżanowicka, Krzyżanowice, Gawłów, Słomka

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna na stronie internetowej,
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Promocji, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Abonentów.
 4. O zmianie Regulaminu Promocji Abonent zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu Promocji. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni. Zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na prawa nabyte w ramach aktywowanej Promocji.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia odpowiedniego Regulaminu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez MyFiber Sp.z.oo
blog-thumbnail