Skip to main content
blog-thumbnail

Jesienna Loteria

Jesień nadchodzi, a wraz z nią… LOTERIA ! 🎁🎉🎈

Nie przegap niesamowitej okazji by stać się jednym z Naszych zwycięzców.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJJesienna Loteria” (dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem loterii promocyjnej „Jesienna Loteria” zwanej dalej „Loterią” jest MyFiber Sp. zo.o z siedzibą w Połom Duży 175, 32-720 Nowy Wiśnicz, NIP- 8681983337, Regon- 520529117 zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Loteria trwa od 20 września 2023 roku do 4 października 2023 roku. Zgłoszenie możliwe jest do 4 października 2023 roku do godziny 23:59:59.

3. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227 z późn. zm.).

4. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w obszarze świadczenia usług przez MyFiber Sp.zo.o. (województwo małopolskie, powiat bocheński).

5. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 13 lat najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia, (dalej „Uczestnicy”). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy i współpracownicy Organizatora, wszelkich podmiotów zaangażowanych w organizację Loterii na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. W Loterii mogą wziąć udział nowi i aktualni abonenci firmy MyFiber Sp.zo.o.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne wykonanie następujących czynności:

a) Polubienie strony MyFiber- Pozbądź się ograniczeń z prędkością światła na platformie Facebook

b) Napisanie pod postem konkursowym na stronie MyFiber- Pozbądź się ograniczeń z prędkością światła na platformie Facebook komentarza o treści: gotowe.

c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanych z Loterią,

d) Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

e) Podpisanie/posiadanie umowy na świadczenie usługi z firmą MyFiber Sp.zo.o.

5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Loterii, pozbawić go prawa do Nagrody.

6. Nie ma ograniczeń co do ilości Uczestników z jednego domostwa, biorących udział w Loterii.

7. Uczestnik może wziąć udział w Loterii wykonując tylko jedno zgłoszenie.

§ 3. CZAS TRWANIA LOTERII

Loteria trwa od 20 września 2023 roku do 4 października 2023 roku (termin nie zawiera okresu wydawania Nagród i rozpatrywania reklamacji). Zgłoszenie do Loterii możliwe jest do 4 października 2023 roku do godziny 23:59:59.

§ 4. NAGRODY

1. W Loterii przyznane są 4 Nagrody. a) Nagroda I – 3 miesiące abonamentu za internet po 1zł b) Nagroda II – 2 miesiące abonamentu za internet po 1zł c) Nagroda III– Router Mercusys AC13G d) Nagrody IV – 1 miesiąc abonamentu za internet po 1zł

2. Organizator wyda Nagrodę Laureatowi na podany przez niego numer obowiązującej umowy/id klienta z firmą MyFiber Sp.zo.o. Do 15.10.2023 roku.

3. Powyższe nagrody w Regulaminie zwane są dalej odpowiednio jako „Nagroda” lub „Nagrody”.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju ani na ich równowartość pieniężną.

5. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

6. Pula Nagród w Loterii waha się od 614zł do 914zł, w zleżności od wybranej prędkości internetu.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII

1. Nagrody przyznawane są w wyniku losowania (dalej: „Losowanie”) mającego miejsce w dniu 5 października 2023 r. z puli wszystkich Zgłoszeń .Organizator wylosuje 4 Laureatów.

2. Losowanie odbędzie o godz. 12:00 w naszych social mediach pod adresem: https://www.facebook.com/people/MyFiber-Pozb%C4%85d%C5%BA-si%C4%99-ogranicze%C5%84-z-pr%C4%99dko%C5%9Bci%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a/100095263350052/ w formie transmisji live. Transmisja live rozpocznie się o godzinie 12:00.

3. Nagrody będą losowane ręcznie przez wyciąganie przez Organizatora 4 zwycięskich zgłoszeń spośród wszystkich wrzuconych do kosza. Losowanie zaczyna się od nagrody IV.

4. Losowanie odbywa się w siedzibie Organizatora.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany poniżej, w terminie nie później niż do 31.12.2024 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji wniesionej na piśmie, decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej), dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii, a także treść żądania. W przypadku składania reklamacji za pomocą środka komunikacji elektronicznej należy ją wysłać na adres e-mail: bok@myfiber.pl lub listem poleconym na adres MYFIBER Połom Duży 175,32-720 Nowy Wiśnicz.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji listem poleconym lub w wiadomości e-mail, wysłanej w terminie do 14 stycznia 2024 roku, na adres podany w reklamacji.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Organizator informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Nagród, w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji loterii jest Organizator, tj. MyFiber Sp.zo.o z siedzibą w Połom Duży 175, 32-720 Nowy Wiśnicz.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora możliwy jest e-mailowo pod adresem: bok@myfiber.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii.

4. W każdej chwili Uczestnikowi lub Laureatowi Nagrody przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5. Dane osobowe w Loterii są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.myfiber.pl

Czytaj więcej
blog-thumbnail

MAX Promocja

Prędkość światłowodu do 4 Gb/s łącznie na wszystkich urządzeniach!

To oferta skierowana dla gamingowców, którzy potrzebują zawrotnie szybkiego łącza oraz większych rodzin, korzystających jednocześnie z internetu. Dostępna do odwołania dla aktualnych i nowych klientów.

Miejscowości objęte promocją : Proszówki (północ), Baczków, Bochnia ul. Krzyżanowicka, Krzyżanowice, Gawłów, Słomka

Regulamin Promocji „MAX Promocja”

§ 1 Opis Promocji

 1. Promocja „MAX Promocja” jest organizowana i sponsorowana przez MyFiber Sp.z.oo
 2. Promocja obowiązuje od 24.05.2023 do odwołania.
 3. Gwarantujemy prędkość do modemu do 4 Gb/s. Prędkość tę można uzyskać korzystając z co najmniej kilku urządzeń jednocześnie. Na jednym urządzeniu końcowym, podłączonym do modemu przewodem Ethernet, Klient uzyska maksymalną prędkość do 1 Gb/s. Suma prędkości z wszystkich urządzeń końcowych podłączonych do modemu przewodowo i po Wi-Fi wyniesie do 4 Gb/s.
 4. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych Klientów.
 5. Promocja ograniczona terytorialnie.

§ 2 Zasady Korzystania z Promocji

 1. W celu skorzystania z Promocji Abonent/Klient musi:
  • Podłączyć się do sieci światłowodowej i podpisać umowę z firmą MyFiber Sp.z.oo (dot. nowych Klientów)
  • Zgłosić chęć skorzystania z promocji
 2. Korzystać z łącza na terenie objętym promocją: Proszówki (północ), Baczków, Bochnia ul. Krzyżanowicka, Krzyżanowice, Gawłów, Słomka

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna na stronie internetowej,
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Promocji, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Abonentów.
 4. O zmianie Regulaminu Promocji Abonent zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu Promocji. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni. Zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na prawa nabyte w ramach aktywowanej Promocji.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia odpowiedniego Regulaminu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez MyFiber Sp.z.oo
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Prowadzisz firmę? Sprawdź naszą ofertę dla biznesu

Formularz kontaktowy

  Dane kontaktowe

  MyFiber Sp. z o.o. Połom Duży 175,
  32-720 Nowy Wiśnicz
  14 658 5000 bok@myfiber.pl
  KRS 0000934636 NIP 8681983337